درس دوم – انسان های اولیه چگونه می زیستند؟

زندگی کوچ نشینی :

هزاران سال است که انسان ها روی کره ی زمین زندگی می کنند. اما در حدود ۲۰ هزار سال پیش روستاها وجود نداشتند و انسان ها در دشت ها و کوه ها به سر می بردند. کوچ نشینی : به دلیل آن که تغییر آب و هوا باعث می شود که گیاهان در تمام سال وضعیت یکسانی نداشته باشند، انسان ها نیز همراه با تغییر فصل، مکان زندگی خود را تغییر می دادند و به جاهایی می رفتند که هوای مناسب داشت و آب لازم و غذای کافی به آسانی به دست می آمد. این نحوه زندگی را کوچ نشینی می نامند.

دام داری کوچ نشینان:

کار اصلی کوچ نشینان دام داری بود. کوچ نشینان برای یافتن چراگاه های تازه با آب و هوای مناسب، از جایی به جای دیگر می رفتند زندگی کوچ نشینان به دام هایشان بستگی داشت.
کوچ نشینان در ابتدا از شاخ و برگ و یا پوست حیوانات خود مسکن می ساختند. بعدها آنان موفق به ساختن چادر شدند به همین دلیل به آن ها چادرنشین نیز می گویند. زندگی در چادر به آن ها این امکان را می داد که به آسانی از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند.

جامعه کوچ نشینان:

کوچ نشینان به دسته های بزرگی که قبیله نامیده می شد، تقسیم می شدند. افراد هر قبیله با هم خویشاوند و هر قبیله برای خود یک رهبر داشت. مهم ترین وظیفه ی افراد قبیله، داشتن اتحاد و همکاری برای دفاع از قبیله زیر نظر رهبر قبیله بود.
مردها همیشه آماده ی دفاع از قبیله بودند. زندگی در دشت ها و کوه ها و مقابله با خطرهای گوناگون ، کوچ نشینان را مردمی شجاع، صبور و مقاوم بار می آورد.

کوچ نشینان برای زندگی به کناره ی رودخانه ها روی می آورند:

همان گونه که گفتیم: زندگی در دشت ها و کوه ها ، همیشه با آسودگی و راحتی همراه نبود. خشک سالی ، تغییر ناگهانی هوا از بین رفتن چراگاهها زندگی کوچ نشینان را تهدید می کرد به همین دلیل آن ها تصمیم گرفتند که در مجاورت آب های دائمی مانند چشمه ها و رودها زندگی کنند.
به این ترتیب، هم در تمام طول سال آب در اختیار داشتند و هم از چراگاه هایی که در کنار آب های دائمی بود، استفاده می کردند.
بعضی از کوچ نشینان تصمیم گرفتند به جای حرکت از یک جا به جای دیگر، در اطراف رودها یا چشمه ها زندگی کنند. آن ها کم کم به تصرف نواحی اطراف و محافظت از آن در برابر قبایل دیگر، آن جا را سرزمین خود قرار دادند.

پرسش از متن درس دوم :
۱ – زندگی کوچ نشینی چه نوع زندگی است؟

نوعی زندگی که انسان ها در فصل های مختلف برای تغذیه ی دام های خود و برای دست یابی به چراگاه مناسب مکان زندگی خود را تغییر می دادند.

۲ – کوچ نشینانی که در کوهستان ها زندگی می کردند در فصل های سرد و گرم در چه مناطقی به سر می بردند؟

در فصل های سرد در دامنه ی کوه ها و در فصل گرم در نواحی بلند.

۳ – کوچ نشینانی که در دشت های آسیا زندگی می کردند و در فصل های سرد و گرم در چه مناطقی به سر می بردند؟

در فصل سرد در دشت های جنوبی و در فصل گرم در دشت های شمالی

۴ – کوچ نشینان چه حیواناتی را پرورش می دادند؟

اسب ، شتر، گاو، گوسفند، بز

۵ – کوچ نشینان از حیوانات برای چه کارهایی استفاده می کردند؟

بارکشی ، سواری، تهیه لباس و خوراک

۶– چرا به کوچ نشینان چادرنشین هم می گفتند؟

زیرا آن ها پس از مدتی با استفاده از پشم و موی حیوانات چادر درست کرده و در آن ها زندگی می کردند.

۷ – کوچ نشینان چه خصوصیاتی داشتند؟

آن ها مردمی شجاع ، صبور و مقاوم بودند

۸– زندگی در کنار آب های دایمی چه فوایدی برای کوچ نشینان داشت؟

به این ترتیب آن ها در تمام طول سال آب در اختیار داشتند و هم از چراگاه های اطراف آب های دایمی استفاده می کردند.

۹ – هر قبیله کوچ نشین با چه خطرهایی رو به رو بود؟

الف – خطر حمله ی قبیله های دیگر برای تصرف چراگاه
ب – اتحاد چند قبیله و جنگ با یک قبیله

پرسش و جست و جو درس دوم :
۱ – چرا کوچ نشینان از جایی به جای دیگر می رفتند؟

برای یافتن چراگاه های تازه و آب و هوای مناسب

۲ – مهم ترین وظیفه ی افراد قبیله چه بود؟

داشتن اتحاد و همکاری برای دفاع از قبیله زیر نظر رهبر قبیله .

پاسخی بنویسید