جغرافيا ، تعليمات اجتماعی ، زبان انگليسي

جغرافیا

46. وقتي شرايط مطلوب در محل …. ضعيف شود، يا انگيزه ها در محل ………قوي شود، در اين صورت مهاجرت انجام مي گيرد.
1) اوليه ، مبدأ
2) مقصد ، اوليه
3) مبدأ ، اوليه
4) مبدأ ، مقصد

47. تعريف دقيق «زيست بوم» در كدام گزينه آمده است؟

1) مجموع پوشش گياهي خاص يك منطقه
2) مجموع پوشش گياهي و جانوري خاص يك منطقه
3) جانوران خاصي كه در يك منطقه وجود دارند
4) منطقه اي وسيع كه از گياه و جنگل پوشيده شده است

48. كدام گزينه از عوامل مؤثر در آب و هواي مناطق مختلف جهان نمي باشد؟

1) طول جغرافيايي
2) فاصله از دريا
3) ارتفاع
4) باد

49. كدام يك از گزينه هاي زير از عوامل جذب جمعيت نمي باشد؟

1) نواحي هموار
2) وجود رودهاي دائمي
3) وجود آب و هواي گرم استوايي
4) وجود منابع معدني

50. در مناطق استوايي كدام عامل باعث به وجود آمدن جريان هاي دريايي مي شود؟

1) تابش مستقيم خورشيد
2) اختلاف فشار هوا
3) وزق بادهاي منظم
4) تخريب و فرسايش سواحل

51. مناطق پرجمعيت قاره ي آسيا در كدام قسمت قرار دارد؟

1) جنوب
2) شمال غربي
3) شمال
4) جنوب غربي

52. كدام يك از گزينه هاي زير بالاترين درجه ي دما و بيشترين ميزان بارش را دارند؟

1) رامسر، دزفول
2) يزد، دزفول
3) دزفول، رامسر
4) اردبيل، يزد

53. مهارجت فلسطيني ها از سرزمين هاي اشغالي، چه نوع مهاجرتي است؟

1) دايمي
2) خود خواسته
3) اجباري
4) موقت

54. بيشترين درصد پراكندگي جمعيت مربوط به كدام عرض هاي جغرافيايي است؟

1) بين 0º N تا 20º N
2) بين 0º N تا 40º N
3) بين 20º N تا 40º N
4) بين 40º N تا 60º N

55. طي مسافت براي انجام دادن كارها و فعاليت ها توسط افراد چه نوع مهاجرتي ناميده مي شود؟

1) دايم
2) داخلي
3) اجباري
4) روزانه

تعلیمات اجتماعی

56. فرد شاكي براي حل مسأله ي خود در دادگاه، در مرحله ي اول چه كاري انجام مي دهد؟

1) دادخواست به دادگاه ارايه مي دهد
2) نزد قاضي رفته و درخواست خود را مطرح مي كند
3) شاهد به دادگاه مي آورد.
4) در دادگاه تشكيل پرنده مي دهد

57. رييس ديوان عالي كشور توسط چه كسي و براي چه مدتي به اين سمت منصوب مي شود؟

1) رهبر، 4 سال
2) رييس جمهور، 5 سال
3) رييس قوه ي قضاييه، 5 سال
4)رييس قوه قضاييه ، 3 سال

58. كدام مورد وظيفه ي «سازمان بازرسي كل كشور» است؟

1) بازرسي سازمان هاي اداري و اجرايي به وسيله ي ارسال هيأت ها
2) بازرسي عملكرد قوه ي قضاييه
3) رسيدگي به شكايت هاي مردم عليه قوه ي قضاييه با ارسال هيأتي به دادگاه ها
4) رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به آيين نامه ها

59. نظارت بر دارايي رهبر برعهده ي چه كسي مي باشد؟

1) رييس جمهور
2) رييس قوه ي قضاييه
3) رييس مجلس
4) كسي حق نظارت ندارد

60. هر گاه مردم نسبت به آيين نامه ها و مقررات يك سازمان دولتي اعتراض داشته باشند بايد به كجا مراجعه كنند؟

1) ديوان عالي كشور
2) دادگستري
3) سازمان بازرسي كل كشور
4) ديوان عدالت اداري

61. ديوان عدالت اداري زير نظر چه كسي قرار دارد؟
1) رييس جمهور
2) ديوان عالي كشور
3) رييس قوه ي قضاييه
4) رهبر

62. يكي از مهم ترين شرايط دادگاه اين است كه ……..
1) هنگام صدور حكم بايد قانون آن مشخص شود
2) انتخاب وكيل آزاد باشد
3) آبر و حيثيت متهم حفظ شود
4) از تبعيض به دور باشد

63. ايجاد «وحدت رويه ي قضايي» از وظايف چه كسي مي باشد؟
1) رهبر
2) رييس قوه قضاييه
3) ديوان عالي كشور
4) رييس جمهور

64. مهمترين وظيفه ي قاضي چيست؟
1) رعايت قوانين و اعمال آن
2) تشكيل دادگاه به صورت علني
3) طرح دادخواست شاكي
4) انتخاب وكيل براي مجرم

65 . مسؤوليت كدام يك از سازمان هاي زير با معاون رييس جمهور نيست؟
1) سازمان برنامه و بودجه
2) سازمان صدا و سيما
3) سازمان تربيت بدني
4) سازمان حفاظت محيط زيست

زبان انگليسي

66. با توجه به معني، املاي كدام كلمه نادرست است؟

1) airplance: هواپيما
2) weik up : ‌بيدار شدن
3) each : هر
4) grade : درجه

67. كدام گزينه كلمات جمله ي زير را كامل مي كند؟

His – - nt has a dic – - onary.

1) ua, is
2)ua, to
3) ua, ti
4) ua.sh

68. تغيير يافته ي جمله ي زير با توجه به كلمه ي داخل پرانتز كدام است؟

They had their lunch here yesterday.(every day)

1) They had their lunch here every day.
2) They have their lunch here every yesterday.
3) They have their lunch here every day.
4) They had have their lunch here every day.

69. در جملات داده شده ، اگر ضماير we , he‌ را جابه جا كنيم، جملات به چه شكلي در مي آيند؟

He wakes up early in the morning . we went to bed late last night.

1) we wakes up early in the morning. He wents to bed late last night.
2)we woke up early in the morning . we goes to bed late every night.
3) we wake up early in the morning. He go to bed last every night.
4)we wake up early in the morning . we went to bed late last night.

70. تلفظ كدام لغت با بقيه تفاوت دارد؟

1) colud
2) brown
3) about
4) two

71. پاسخ پرسش زير به صورت گذشته و منفي كدام است؟

Does Hamid study his books?

1) No, he dosen’t study his books.
2) No, he didn’t study them.
3) No, he hasn’t study them.
4) No, he didn’t studied his books.

72.كدام گزينه مكالمه ي زير را كامل مي كند؟

Arash : Hello , Reza did you see kamal yesterday?
Reza : No , …………..
Arash : where ………….now?
Reza : I don’t know.

1) I saw him yesterday, are you
2) I see him this morning , is he
3) I saw him this morning, is he
4) I didn’t saw him, are you

73. با كلمات نامرتب زير كدام جمله ساخته مي شود؟

Do , she , homework , yesterday, did , her , where

1) where did she do her homework yesterday?
2) where do she did yesterday her homwoerk?
3) she did her homework where yesterday.
4) she did homework do where yesterday.

با توجه به متن به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

Parvin and her family went to Isfahan two years ago. They enjoyed very much there. They visited many places. Parvin likes to live in Isfahan or shiraz. But they can not live there. Her parents have to work in Tehran.

(have to : مجبور بودن)

Where do parvin and her family live now?
1) in Isfehan
2) in Tehran
3) in a small place
4) in shiraz

75. Did she have a good time in Isfahan?
1) yes , she did
2) yes , she had
3) No, she didn’t
4) No, she hadn’t

این نوشته در سري ششم آزمون تيزهوشان مبتکران - سال سوم راهنمايي ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>